Biblioteka INTIBS PAN

ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY

WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PANA | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż
numer i data publikacji: 105/B/88 1988
autor: KACZOROWSKI Dariusz
temat: Własności magnetyczne i transportowe faz występujących w układach U- Me- (P,As), gdzie Me đ Cu, Ni. [Structural, Magnetic and Transport Properties of the Ternary Uranium – Transition Metal Pnictides].
promotor: Prof.dr hab. Robert Troć (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Leon Kowalewski (IF UAM) Prof.dr hab. Janusz Leciejewicz (ICHTJ Świerk)

numer i data publikacji: 82/B/81 1981
autor: KASPERCZYK Jacek
temat: Wpływ grubości kryształu na własności nadprzewodnika II rodzaju z uporządkowaniem magnetycznym.
promotor: Doc.dr hab. Grzegorz Kozłowski (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (also: IFT UWr) Prof.dr hab. Jan Klamut (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 74/B/80 1980
autor: KĘPINSKI Leszek Włodzimierz
temat: Zarodkowanie i wzrost kryształów metali grupy IB na podłożach niemetalicznych.
promotor: Prof.dr hab. Władysław Romanowski (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Ryszard Męclewski (IF UWr) Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (also IFT UWr)

numer i data publikacji: 198/B/09/2009
autor: KINZHYBALO Vasyl
temat: Synteza sterochemia i właściwości 4+1 i 4+2 koordynacyjnych związków kompleksowych ftalocyjaniny magnezu
promotor: Doc. dr hab. Jan Janczak (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Barbara Becker (WCh PGd) Prof.dr hab. Ryszard Kubiak (INTiBS PAN)
pełna wersja pracy w PDF

numer i data publikacji: 141/B/96 1996
autor: KLAMUT Piotr W
temat: Osobliwości przejścia w stan nadprzewodnictwa w granularnych nadprzewodnikach układu Nd–Ce–Cu–O. [Peculiarities of Superconducting Transition in the Nd–Ce–Cu–O System Granular Superconductors.]
promotor: Prof.dr hab. Eugeniusz Trojnar (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Roman Horyń (INTiBS PAN) Prof.dr hab. Tadeusz Skośkiewicz (IF PAN)

numer i data publikacji: 38/B/75 1975
autor: KLETOWSKI Zbigniew
temat: Wlasności elektryczne międzymetalicznych związków lekkich lantanowców z cyną o składzie LnSn_{3}
. promotor: Prof.dr hab. Bohdan Staliński (INTiBS PAN)
recenzenci Doc.dr hab. Bronislaw Rozenfeld (IFD UWr) Doc.dr hab. Jerzy Rafałowicz (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 193/B/08/2008
autor: KLIMESZ Barbara
temat: Własciwości spektroscopowe lantanowców w szkle ołowiowo-germanianowym
promotor: Dr hab. Grażyna Dominiak-Dzik (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Marek Grinberg (IFE UGd) Prof.dr hab. Wiesław Stręk (INTiBS PAN)
pełna wersja pracy w PDF

numer i data publikacji: 31/B/74 1974
autor: KOLANO Roman
temat: Wpływ zewnętrznego pola magnetycznego, składu chemicznego i grubości warstwy na zjawisko pełzania ścianek międzydomenowych w cienkich warstwach NiFe i NiFeCo.
promotor: Doc.dr hab. Boleslaw Wyslocki (IF PCz)
recenzenci Prof.dr hab. Walerian Ziętek (INTiBS PAN) Doc.dr hab. Andrzej Łukiewiński? (* *)

numer i data publikacji: 218/B/15 2015
autor: KOMORNICKA Dorota
temat: Lokalna struktura wybranych nieuporządkowanych kryształów z grupy siarczanów, selenianów i wolframianów - badania przy pomocy modelowania rozpraszania dyfuzyjnego.
promotor: Prof.dr hab. Marek Wołcyrz (INTiBS PAN)
recenzenci Drr hab. Zbigniew Kaszkur (IChF PAN) Prof.dr hab. Joachim Kusz (IF UŚ)

numer i data publikacji: 101/B/86 1986
autor: KOPEĆ Tadeusz
temat: Analiza przejść fazowych w ferromagnetycznych nadprzewodnikach.
promotor: Prof.dr hab. Jan Klamut (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Leszek Wojtczak (IF UŁ) Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (also IFT UWr)

numer i data publikacji: 14/B/71 1971
autor: KOWALCZYK Jerzy Edward
temat: Kinetyka powstawania centrów barwnych w czystych i domieszkowanych jonami Sr^{2+} kryształach chlorku potasowego.
promotor: Doc.dr hab. Józef Zbigniew Damm (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Bogdan Sujak (also: IFD UWr) Doc.dr hab. Henryk Sugier (IPChŻ PŁ)

numer i data publikacji: 3/B/69 1969
autor: KOZŁOWSKI Grzegorz
temat: Teoria struktur domenowych typu Goodenougha w ferromagnetykach jedno- osiowych.
promotor: Doc.dr hab. Walerian Ziętek (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (also: IFT UWr) Doc.dr hab. Stanislaw Dembiński (IF UMK)

numer i data publikacji: 172/B/03 2004
autor: KRAWCZYK Jolanta
temat: Rozpraszanie dyfuzyjne promieniowania rentgenowskiego i uporządkowanie bliskiego zasi ęgu w modulowanych strukturach typu przerastania dotowanych jodem kryształow ftalocyjaniny.
promotor: Prof.Dr hab. Adam Pietraszko (INTiBS PAN)
recenzenci Prof. dr hab. Tadeusz Luty (IChFiT PWr) Prof. dr hab. Janusz Wolny (WFiTJ AGH)

numer i data publikacji: 79/B/81 1981
autor: KRZYSZTOŃ Tomasz
temat: Własności magnetyczne antyferromagnetycznego nadprzewodnika II rodzaju.
promotor: Doc.dr hab. Grzegorz Kozłowski (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (also IFT UWr) Doc.dr hab. Henryk Puszkarski (IF UAM)

numer i data publikacji: 27/B/74 1974
autor: KUBIAK Ryszard
temat: Struktury krystaliczne niektórych zwiazków międzymetalicznych.
promotor: Prof.dr hab. Kazimierz Łukaszewicz (INTiBS PAN)
recenzenci Doc.dr hab. Maria Bukowska-Strzyżewska (IChOg PŁ) Doc.dr hab. Zofia Kosturkiewicz (ZK UAM)

numer i data publikacji: 54/B/78 1978
autor: KUCHARCZYK Damian
temat: Rozszerzalność termiczna i przemiany fazowe azotynu sodu NaNO3.
promotor: Prof.dr hab. Kazimierz Łukaszewicz (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Arkadiusz Jaśkiewicz (IFD UWr) Doc.dr hab.inz. Zdzisław Gałdecki (ICh UŁ)

numer i data publikacji: 175/B/05 2005
autor: KUCHARSKA Edyta
temat: Oscylacyjne i elektronowe stany wzbudzone pochodnych 2,2-azo i 2,2 - hydrazo-bipirydyny- zastosowanie metod półempirycznych i ab initio.
promotor: Prof dr hab Jerzy Hanuza (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Jerzy Hawranek (WCh UWr) Prof. dr hab. Eugeniusz Grech (IChiPOŚ PSz)

numer i data publikacji: 213/B/14 2014
autor: KURNATOWSKA Michalina
temat: Struktura, stabilność i aktywność katalityczna nanorozmiarowych mieszanych tlenków Ce1-xMxO2-y (M-metal przejściowy)
promotor: Prof.dr hab. Leszek kępiński (INTiBS PAN)
recenzenci Dr hab Andrzej Kotarba (WCh UJ) Prof. dr hab. Marek Wołcyrz (INTiBS PAN)
pełna wersja pracy w PDF


A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż

k1.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/01 13:58 przez rk07
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0