Biblioteka INTIBS PAN

ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY

WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PANA | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż
numer i data publikacji: 124/B/91 1991
autor: MACALIK Lucyna
temat: Własności fizykochemiczne i struktura podwójnych molibdenianów i wolframianów potasowo- lantanowcowych. [Physical and Chemical Properties and the Structure of Potassium- Lanthanide Molybdenates and Tungstates.]
promotor: Doc.dr hab. Jerzy Hanuza (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Krystyna Bukietyńska-Słopecka (ICh UWr) Prof.dr hab. Adam Bartecki (IChNiMPR PWr)

numer i data publikacji: 111/B/88 1988
autor: MACALIK Bogusław
temat: Wpływ procesów agregacji dipoli domieszkowanych Eu$^{2+}$ – luka kationowa na własności elektryczne kryształów NaCl i KCl.
promotor: Prof.dr hab. Józef Zbigniew Damm(INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Bożena Hilczer (IFM PAN) Prof.dr hab. Julian Sworakowski (IChF PWr)

numer i data publikacji: 180/B/06/2006
autor: MACIĄG Artur Marek
temat: Niekonwencjonalne własności nadprzewodzących miedzianów-teoretyczny opis w ramach modelu polaronów spinowych.
promotor: Dr hab.Piotr Wróbel (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab.Krzysztof Rościszewski Doc. dr hab. Romuald Lemański (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 113/B/90 1990
autor: MAJSNEROWSKI Juliusz
temat: Anihilacja pozytronów w metalach rzeczywistych na przykładzie metali alkalicznych (Li, Na, K) oraz metali II grupy (Mg, Zn, Cd). [Positron Annihilation in Real Metals as Exemplified by Alkali Metals (Li,Na,K) and IInd–Group Metals (Mg,Zn,Cd).]
promotor: Prof.dr hab. Henryk Stachowiak(NT)
recenzenci Prof.dr hab. Stanisław Olszewski (IChF PAN) Prof.dr hab. Marian Surma (WMech. WszI Koszalin)

numer i data publikacji: 71/B/80 1980
autor: MALINOWSKI Mariusz
temat: Rentgenograficzne badania struktury i przemian fazowych germanianów ołowiu: Pb5Ge3O11 i Pb5Ge2SiO11.
promotor: Prof.dr hab. Kazimierz Łukaszewicz (INTiBS PAN)
recenzenci Doc.dr hab.inz. Zdzisław Gałdecki (ICh UŁ) Doc.dr hab. Bożena Hilczer (IFM PAN)

numer i data publikacji: 200/B/09/2009
autor: MAŁECKA Małgorzata
temat: Struktura i reaktywność silnie zdyspergowanych tlenków lantanowców i ich połączeń
promotor: Doc. dr hab. Leszek Kępiński (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab.inż. Walerian Arabczyk (WTiICh PSz)) Prof.dr hab. Maria Suszyńska (INTiBS PAN)
pełna wersja pracy w PDF

numer i data publikacji: 136/B/96 1996
autor: MANUSZKIEWICZ Henryk
temat: Opracowanie wzorców skali temperatury poniżej 13,81 K. [Elaboration of the Temperature Fixed Point Standards below 13.81 K.]
promotor: Prof.dr hab. Jerzy Rafałowicz (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Eugeniusz Trojnar (INTiBS PAN) Prof.dr hab. Jerzy Hanuza (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 146/B/97 1997
autor: MARCHEWKA Mariusz K.
temat: Badania spektroskopowe kryształów kwaśnych soli kwasu siarkowego i selenowego. [Spectroscopic Investigations of Crystals of Acid Salts of Sulphuric and Selenic Acids.]
promotor: Doc.dr hab. Jan Baran(INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Zofia Mielke (WCh UWr) Prof.dr hab. Witold Żdanowicz (ZFCS PAN Zabrze)

numer i data publikacji: 216/B/14 2014
autor: MARCINIAK Łukasz
temat: Synthesis and luminescent properties of nanocrystalline, stoichiometric phosphors of rare earth ions
promotor: Prof.dr hab. Wiesław Stręk(INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Michał Malinowski (PWr) Prof.dr hab. Witold Ryba-Romanowski (INTiBS PAN)
Pełna wersja pracy w PDF

numer i data publikacji: 70/B/80 1980
autor: MARKOWSKI Jacek Paweł
temat: Własności transportowe roztworów stałych Th3As4- U3As4.
promotor: Prof.dr hab. Włodzimierz Trzebiatowski (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr Bohdan Staliński (INTiBS PAN) Doc.dr hab. Eugeniusz Trojnar (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 87/B/82 1982
autor: MARUCHA Czesław
temat: Regula Matthiessena dla przewodnictwa cieplnego glinu o różnej koncentracji domieszek.
promotor: Prof.dr hab. Jerzy Rafałowicz (INTiBS PAN)
recenzenci Doc.dr hab. Jerzy Raułuszkiewicz (IF PAN) Prof.dr hab. Andrzej Kołodziejczyk (WFiTJ AGH)

numer i data publikacji: 162/B/02 2002
autor: MATUSIAK Marcin
temat: Podstawowe właściwości fizyczne nadprzewodników wysokotemperaturowych w stanach `overdoped' i `underdoped' (specjalnie domieszkowane 1-2-3 oraz 2-1-4). [Fundamental Physical Properties of High-Temperature Superconductors in `Overdoped' and `Underdoped' States (Specially Doped 1-2-3 and 2-1-4 Systems).]
promotor: Prof. dr hab. Jan Klamut (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Janusz Baszyński (IFM PAN) Prof.dr hab. Franciszek Kaczmarek (IF UAM)

numer i data publikacji: 89/B/83 1983
autor: MAZURAK Zbigniew
temat: Synteza i badania spektroskopowe kryształów zawierających jony lantanowców w aspekcie materiałów laserowych.
promotor: Prof.dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
recenzenci Prof.dr hab. Józef Zbigniew Damm (INTiBS PAN) Doc.dr hab. Eugeniusz Trojnar (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 132/B/95 1995
autor: MĄCZKA Mirosław
temat: Własności spektroskopowe chromu(III) w stechiometrycznych i domieszkowanych kryształach podwójnych molibdenianów i wolframianów metali ziem alkalicznych i bizmutu. [Spectroscopic Properties of Chromium(III) in Stoichiometric and Doped Binary Crystals of Alkaline Earth Metal and Bismuth Molybdates and Tungstates.]
promotor: Prof.dr hab. Jerzy Hanuza (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Zbigniew Malarski (ChF UWr) Doc.dr hab.inz.Piotr Drożdżewski (IChNMPRz PWr)

numer i data publikacji: 186/B/07/2007
autor: MECH Agnieszka
temat: Synteza, struktura i własnosci optyczne nowych zwiazków lantanowców (III) zawierajacych anion kompleksowy typu [Ln(β-diketon)4].
promotor: Dr hab. Zbigniew Gajek (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Michał Malinowski (IMeiOel PWa) Prof. dr hab.Krystyna Bukietyńska-Słupecka (WCh UWr)

numer i data publikacji: 177/B/05/2005
autor: MICHALSKI Jacek
temat: Oscylacyjne i elektronowe stany wzbudzone nitronowych, azonowych hydrazowych pochodnych pirydyny-zastosowanie metod półemipirydycznych i ab initio
promotor: Prof.dr Jerzy Hanuza (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab.Jerzy Hawranek (WCh.UWr) Prof.dr hab.Zofia Mielke (WCh UWr)

numer i data publikacji: 199/B/09/2009
autor: MIILLER Wojciech
temat: Badanie stanu cieczy nielandauowskiej w roztworach stałych URH1-xTXGE, gdzie T=Co i Ru
promotor: Doc dr hab. Vinh Hung Tran (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Józef Spałek (IF UJ) Prof.dr hab. Dariusz Kaczorowski (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 75/B/80 1980
autor: MISIOREK Halina
temat: Przewodnictwo cieplne glinu o różnej koncentracji domieszek w przedziale temperatur 4,2- 50 K w zależności od stopnia deformacji.
promotor: Prof.dr hab. Jerzy Rafałowicz (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Zdzisław Wojtaszek (ICh UJ) Doc.dr hab. Walter Wojciechowski (IChN PWr)

numer i data publikacji: 16/B/71 1971
autor: MISIUK Andrzej
temat: Własności magnetyczne niektórych binarnych i pseudobinarnych związków uranu.
promotor: Prof.dr hab. Włodzimierz Trzebiatowski (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr Bohdan Staliński (INTiBS PAN) Prof.dr hab. Bohdan Radomyski (INiW PWr)

numer i data publikacji: 135/B/95 1995
autor: MIŚTA Włodzimierz
temat: Rehydratacja przejściowych tlenków glinu otrzymanych przez szybką kalcynację technicznego gibsytu. [Rehydratation of Transition Aluminas Obtained by Flash Calcination of Raw Gibbsite.]
promotor: Prof.dr hab. Józef Wrzyszcz (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Andrzej Bielański (IKatal. PAN) Prof.dr Bolesław Makiej (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 196/B/09/2009
autor: MIZER Dagmara
temat: Równowagi fazowe w układzie Nd2O3-K2O-P2O5
promotor: Dr hab.inż. Irena Szczygieł (UE Wr)
recenzenci Dr hab Mirosław Mączka (INTiBS PAN) Dr hab.inż. Józef Hoffmann (ITNiNM PWr)

numer i data publikacji: 81/B/81 1981
autor: MUCHA Jan
temat: Minimum przewodnictwa cieplnego aluminium.
promotor: Prof.dr hab. Jerzy Rafałowicz (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Bogdan Sujak (also: IFD UWr) Doc.dr hab. Henryk Łożykowski (IF UMK)

numer i data publikacji: 66/B/79 1979
autor: MUGEŃSKI Eugeniusz
temat: Wpływ agregacji luminezujących jonów domieszkowych Pb2+ w kryształach halogenków metali alkalicznych.
promotor: Prof.dr hab. Józef Zbigniew Damm (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab.inz. Zdzisław Ruziewicz (IChF PWr) Doc.dr hab. Walter Wojciechowski (IChNMPR PWr)

numer i data publikacji: 2/B/69 1969
autor: MULAK Jacek Wojciech
temat: Własności magnetyczne jonów Co2+, Ni2+ i V4+ w solach krystalicznych i stopionych.
promotor: Prof.dr hab. Włodzimierz Trzebiatowski (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr Bohdan Staliński (INTiBS PAN) Doc. dr hab.. Walter Wojciechowski (IChNMPR PWr)

numer i data publikacji: 156/B/70 1970
autor: MULAK Władysława
temat: Kinetyka rozpuszczania siarczków miedzi w roztworach
promotor: Prof dr hab. Włodzimierz Trzebiatowski (INTiBS PAN)
recenzenci Prof. dr hab. Władysłw Romanowski (INTiBS PAN) Prof. dr hab. Edward Józefowicz (IChN PŁ)

numer i data publikacji: 50/B/77 1977
autor: MYDLARZ Tadeusz
temat: Wlasnosci magnetyczne roztworów stalych UV — UVI (V = P,As; VI = S,Se) w silnych polach magnetycznych i w niskich temperaturach.
promotor: Doc.dr hab. Wojciech Suski (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr Bohdan Staliński (INTiBS PAN) Doc.dr hab. Janusz Leciejewicz (IBJ)A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż

m1.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/01 14:04 przez rk07
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0