Biblioteka INTIBS PAN

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

m1 [2015/02/02 11:04]
m1 [2020/04/01 14:04] (aktualna)
rk07
Linia 1: Linia 1:
 +====== ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY ======
 +
 +
 +
 +WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PAN\\ 
 +
 +
 +\\  \\  [[ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY|A]] | [[B1|B]] | [[C1|C]] | [[D1|D]] | [[E1|E]] | [[G1|G]] | [[H1|H]] | [[I1|I]] | [[J1|J]] | [[K1|K]] | [[L1|L]] | [[LL|Ł]] | [[M1|M]] | [[N1|N]] | [[O1|O]] | [[P1|P]] | [[R1|R]] | [[S1|S]] | [[T1|T]] | [[U1|U]] | [[W1|W]] | [[Z1|Z]] | [[ZZ|Ż]] 
 +
 +----
 +\\  \\ 
 +
 +
 +
 +numer i data publikacji: 124/B/91 1991\\
 +autor: **MACALIK Lucyna**\\
 +temat: //Własności fizykochemiczne i struktura podwójnych molibdenianów i wolframianów potasowo- lantanowcowych. [Physical and Chemical Properties and the Structure of Potassium- Lanthanide Molybdenates and Tungstates.]//\\
 +promotor: Doc.dr hab. Jerzy Hanuza (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab. Krystyna Bukietyńska-Słopecka (ICh UWr) Prof.dr hab. Adam Bartecki (IChNiMPR PWr)\\
 +
 +numer i data publikacji: 111/B/88 1988\\
 +autor: **MACALIK Bogusław**\\
 +temat: //Wpływ procesów agregacji dipoli domieszkowanych Eu$^{2+}$ -- luka kationowa na własności elektryczne kryształów NaCl i KCl.//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Józef Zbigniew Damm(INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab. Bożena Hilczer (IFM PAN) Prof.dr hab. Julian Sworakowski (IChF PWr)\\
 +
 +numer i data publikacji: 180/B/06/2006\\
 +autor: **MACIĄG Artur Marek**\\
 +temat: //Niekonwencjonalne własności nadprzewodzących miedzianów-teoretyczny opis w ramach modelu polaronów spinowych.//\\
 +promotor: Dr hab.Piotr Wróbel (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab.Krzysztof Rościszewski Doc. dr hab. Romuald Lemański (INTiBS PAN)\\
 +
 +numer i data publikacji: 113/B/90 1990\\
 +autor: **MAJSNEROWSKI Juliusz**\\
 +temat: //Anihilacja pozytronów w metalach rzeczywistych na przykładzie metali alkalicznych (Li, Na, K) oraz metali II grupy (Mg, Zn, Cd). [Positron Annihilation in Real Metals as Exemplified by Alkali Metals (Li,Na,K) and IInd--Group Metals (Mg,Zn,Cd).]//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Henryk Stachowiak(NT)\\
 +recenzenci Prof.dr hab. Stanisław Olszewski (IChF PAN) Prof.dr hab. Marian Surma (WMech. WszI Koszalin)\\
 +
 +numer i data publikacji: 71/B/80 1980\\
 +autor: **MALINOWSKI Mariusz**\\
 +temat:// Rentgenograficzne badania struktury i przemian fazowych germanianów ołowiu: Pb<sub>5</sub>Ge<sub>3</sub>O<sub>11</sub> i Pb<sub>5</sub>Ge<sub>2</sub>SiO<sub>11</sub>.//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Kazimierz Łukaszewicz (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Doc.dr hab.inz. Zdzisław Gałdecki (ICh UŁ) Doc.dr hab. Bożena Hilczer (IFM PAN)\\
 +
 +numer i data publikacji: 200/B/09/2009\\
 +autor: **MAŁECKA Małgorzata**\\
 +temat: //Struktura i reaktywność silnie zdyspergowanych tlenków lantanowców i ich połączeń//\\
 +promotor: Doc. dr hab. Leszek Kępiński (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab.inż. Walerian Arabczyk (WTiICh PSz)) Prof.dr hab. Maria Suszyńska (INTiBS PAN)\\
 +{{:doktoraty-m:m.malecka.pdf|pełna wersja pracy w PDF}} \\
 +
 +
 +numer i data publikacji: 136/B/96 1996\\
 +autor: **MANUSZKIEWICZ Henryk**\\
 +temat: //Opracowanie wzorców skali temperatury poniżej 13,81 K. [Elaboration of the Temperature Fixed Point Standards below 13.81 K.]//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Jerzy Rafałowicz (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab. Eugeniusz Trojnar (INTiBS PAN) Prof.dr hab. Jerzy Hanuza (INTiBS PAN)\\
 +
 +numer i data publikacji: 146/B/97 1997\\
 +autor: **MARCHEWKA Mariusz K.**\\
 +temat: //Badania spektroskopowe kryształów kwaśnych soli kwasu siarkowego i selenowego. [Spectroscopic Investigations of Crystals of Acid Salts of Sulphuric and Selenic Acids.]//\\
 +promotor: Doc.dr hab. Jan Baran(INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab. Zofia Mielke (WCh UWr) Prof.dr hab. Witold Żdanowicz (ZFCS PAN Zabrze)\\
 +
 +numer i data publikacji: 216/B/14 2014\\
 +autor: **MARCINIAK Łukasz**\\
 +temat: //Synthesis and luminescent properties of nanocrystalline, stoichiometric phosphors of rare earth ions//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Wiesław Stręk(INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab. Michał Malinowski (PWr) Prof.dr hab. Witold Ryba-Romanowski (INTiBS PAN)\\
 +{{:doktoraty-m:lmarciniak.pdf|Pełna wersja pracy w PDF}}
 +
 +
 +numer i data publikacji: 70/B/80 1980\\
 +autor: **MARKOWSKI Jacek Paweł**\\
 +temat: //Własności transportowe roztworów stałych Th<sub>3</sub>As<sub>4</sub>- U<sub>3</sub>As<sub>4</sub>.//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Włodzimierz Trzebiatowski (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr Bohdan Staliński (INTiBS PAN) Doc.dr hab. Eugeniusz Trojnar (INTiBS PAN)\\
 +
 +numer i data publikacji: 87/B/82 1982\\
 +autor: **MARUCHA Czesław**\\
 +temat: //Regula Matthiessena dla przewodnictwa cieplnego glinu o różnej koncentracji domieszek.//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Jerzy Rafałowicz (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Doc.dr hab. Jerzy Raułuszkiewicz (IF PAN) Prof.dr hab. Andrzej Kołodziejczyk (WFiTJ AGH)\\
 +
 +numer i data publikacji: 162/B/02 2002\\
 +autor: **MATUSIAK Marcin**\\
 +temat: //Podstawowe właściwości fizyczne nadprzewodników wysokotemperaturowych w stanach `overdoped' i `underdoped' (specjalnie domieszkowane 1-2-3 oraz 2-1-4). [Fundamental Physical Properties of High-Temperature Superconductors in `Overdoped' and `Underdoped' States (Specially Doped 1-2-3 and 2-1-4 Systems).]//\\
 +promotor: Prof. dr hab. Jan Klamut (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab. Janusz Baszyński (IFM PAN) Prof.dr hab. Franciszek Kaczmarek (IF UAM)\\
 +
 +numer i data publikacji: 89/B/83 1983\\
 +autor: **MAZURAK Zbigniew**\\
 +temat: //Synteza i badania spektroskopowe kryształów zawierających jony lantanowców w aspekcie materiałów laserowych.//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska\\
 +recenzenci Prof.dr hab. Józef Zbigniew Damm (INTiBS PAN) Doc.dr hab. Eugeniusz Trojnar (INTiBS PAN)\\
 +
 +numer i data publikacji: 132/B/95 1995\\
 +autor: **MĄCZKA Mirosław**\\
 +temat: //Własności spektroskopowe chromu(III) w stechiometrycznych i domieszkowanych kryształach podwójnych molibdenianów i wolframianów metali ziem alkalicznych i bizmutu. [Spectroscopic Properties of Chromium(III) in Stoichiometric and Doped Binary Crystals of Alkaline Earth Metal and Bismuth Molybdates and Tungstates.]//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Jerzy Hanuza (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab. Zbigniew Malarski (ChF UWr) Doc.dr hab.inz.Piotr Drożdżewski (IChNMPRz PWr)\\
 +
 +numer i data publikacji: 186/B/07/2007\\
 +autor: **MECH Agnieszka**\\
 +temat: //Synteza, struktura i własnosci optyczne nowych zwiazków lantanowców (III) zawierajacych anion kompleksowy typu [Ln(β-diketon)4].//\\
 +promotor: Dr hab. Zbigniew Gajek (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab. Michał Malinowski (IMeiOel PWa) Prof. dr hab.Krystyna Bukietyńska-Słupecka (WCh UWr)\\
 +
 +numer i data publikacji: 177/B/05/2005\\
 +autor: **MICHALSKI Jacek**\\
 +temat: //Oscylacyjne i elektronowe stany wzbudzone nitronowych, azonowych hydrazowych pochodnych pirydyny-zastosowanie metod półemipirydycznych i ab initio//\\
 +promotor: Prof.dr Jerzy Hanuza (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab.Jerzy Hawranek (WCh.UWr) Prof.dr hab.Zofia Mielke (WCh UWr)\\
 +
 +numer i data publikacji: 199/B/09/2009\\
 +autor: **MIILLER Wojciech**\\
 +temat: //Badanie stanu cieczy nielandauowskiej w roztworach stałych URH1-xTXGE, gdzie T=Co i Ru//\\
 +promotor: Doc dr hab. Vinh Hung Tran (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab. Józef Spałek (IF UJ) Prof.dr hab. Dariusz Kaczorowski (INTiBS PAN)\\
 +
 +numer i data publikacji: 75/B/80 1980\\
 +autor: **MISIOREK Halina**\\
 +temat: //Przewodnictwo cieplne glinu o różnej koncentracji domieszek w przedziale temperatur 4,2- 50 K w zależności od stopnia deformacji.//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Jerzy Rafałowicz (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab. Zdzisław Wojtaszek (ICh UJ) Doc.dr hab. Walter Wojciechowski (IChN PWr)\\
 +
 +numer i data publikacji: 16/B/71 1971\\
 +autor: **MISIUK Andrzej**\\
 +temat: //Własności magnetyczne niektórych binarnych i pseudobinarnych związków uranu.//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Włodzimierz Trzebiatowski (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr Bohdan Staliński (INTiBS PAN) Prof.dr hab. Bohdan Radomyski (INiW PWr)\\
 +
 +numer i data publikacji: 135/B/95 1995\\
 +autor: **MIŚTA Włodzimierz**\\
 +temat: //Rehydratacja przejściowych tlenków glinu otrzymanych przez szybką kalcynację technicznego gibsytu. [Rehydratation of Transition Aluminas Obtained by Flash Calcination of Raw Gibbsite.]//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Józef Wrzyszcz (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab. Andrzej Bielański (IKatal. PAN) Prof.dr Bolesław Makiej (INTiBS PAN)\\
 +
 +numer i data publikacji: 196/B/09/2009\\
 +autor: **MIZER Dagmara**\\
 +temat: //Równowagi fazowe w układzie Nd2O3-K2O-P2O5//\\
 +promotor: Dr hab.inż. Irena Szczygieł (UE Wr)\\
 +recenzenci Dr hab Mirosław Mączka (INTiBS PAN) Dr hab.inż. Józef Hoffmann (ITNiNM PWr)\\
 +
 +numer i data publikacji: 81/B/81 1981\\
 +autor: **MUCHA Jan**\\
 +temat: //Minimum przewodnictwa cieplnego aluminium.//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Jerzy Rafałowicz (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab. Bogdan Sujak (also: IFD UWr) Doc.dr hab. Henryk Łożykowski (IF UMK)\\
 +
 +numer i data publikacji: 66/B/79 1979\\
 +autor: **MUGEŃSKI Eugeniusz**\\
 +temat: //Wpływ agregacji luminezujących jonów domieszkowych Pb<sup>2+</sup> w kryształach halogenków metali alkalicznych.//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Józef Zbigniew Damm (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab.inz. Zdzisław Ruziewicz (IChF PWr) Doc.dr hab. Walter Wojciechowski (IChNMPR PWr)\\
 +
 +numer i data publikacji: 2/B/69 1969\\
 +autor: **MULAK Jacek Wojciech**\\
 +temat: //Własności magnetyczne jonów Co<sup>2+</sup>, Ni<sup>2+</sup> i V<sup>4+</sup> w solach krystalicznych i stopionych.//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Włodzimierz Trzebiatowski (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr Bohdan Staliński (INTiBS PAN) Doc. dr hab.. Walter Wojciechowski (IChNMPR PWr)\\
 +
 +numer i data publikacji: 156/B/70 1970\\
 +autor: **MULAK Władysława**\\
 +temat: //Kinetyka rozpuszczania siarczków miedzi w roztworach//\\
 +promotor: Prof dr hab. Włodzimierz Trzebiatowski (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof. dr hab. Władysłw Romanowski (INTiBS PAN) Prof. dr hab. Edward Józefowicz (IChN PŁ)\\
 +
 +numer i data publikacji: 50/B/77 1977\\
 +autor: **MYDLARZ Tadeusz**\\
 +temat: //Wlasnosci magnetyczne roztworów stalych UV --- UVI (V = P,As; VI = S,Se) w silnych polach magnetycznych i w niskich temperaturach.//\\
 +promotor: Doc.dr hab. Wojciech Suski (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr Bohdan Staliński (INTiBS PAN) Doc.dr hab. Janusz Leciejewicz (IBJ)\\
 +
 +\\ 
 +
 +
 +
 +----
 +
 +[[ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY|A]] | [[B1|B]] | [[C1|C]] | [[D1|D]] | [[E1|E]] | [[G1|G]] | [[H1|H]] | [[I1|I]] | [[J1|J]] | [[K1|K]] | [[L1|L]] | [[LL|Ł]] | [[M1|M]] | [[N1|N]] | [[O1|O]] | [[P1|P]] | [[R1|R]] | [[S1|S]] | [[T1|T]] | [[U1|U]] | [[W1|W]] | [[Z1|Z]] | [[ZZ|Ż]] \\  \\
  
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0