Biblioteka INTIBS PAN

WYKAZ GRANTÓW

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

autor: SOKÓLSKA Irena
temat: Procesy konwersji wzbudzenia w aktywowanych jonami HO(3+) materiałach laserowych
lata: 1999-2001
umowa: 511/T11/99/17
sygnatura: 8/56

autor: STACHOWIAK Henryk
temat: Samouzgodnione obliczenie struktury elektronowej metali prostych przy użyciu metod teorii cieczy
lata: 1997-1999
umowa: 1125/P03/97/12
sygnatura: 8/40

autor: STACHOWIAK Piotr
temat: Efekty kwantowe w kryształach molekularnych
lata: 2003-2005
umowa: 1474/P03/2003/25
sygnatura: 8/91

autor: STĘPIEŃ-DAMM Julia
temat: Poszukiwanie nowych związków o własnościach magnetycznych w trójskładnikowych układach fazowych pierwiastków ziem rzadkich z żelazem oraz bizmutem lub cyną
lata: 1996-1999
umowa: 791/T08/96/11
sygnatura: 8/28

autor: STRĘK Wiesław
temat: Zbadanie własności spektroscopowych szkieł kwarcowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich otrzymanych metodą Zol-Żel
lata: 1997-1998
umowa: 1012/T08/97/12
sygnatura: 8/41

autor: STRĘK Wiesław
temat: Sensometr światłowodowy wzbudzony mikrolaserem neodymowym Program Phare SCI TECH II PL
lata: 1998-2000
umowa: 9611/98/03 02.4
sygnatura: 8/131

autor: STRĘK Wiesław
temat: Nanomateriały do zastosowań w elektronice
lata: 2000-2003
umowa: PBZ-KBN-013/T08/45
sygnatura: 8/70

autor: STRĘK Wiesław
temat: Syntetyczny obraz wykonywanych prac, uzyskanych wyników oraz osiągniętych celów
lata: 2004
umowa: 1185/T08/2004/26
sygnatura: 8/100

autor: STRĘK Wiesław
temat: Wykonywanie pomiarów spectroscopowych i przeprowadzenie analizy właściwości optycznych nanoceramik domieszkowanych jonami Tb3+, Eu3+, Yb3+ i Nd3+
lata: 2004-2006
umowa: 21/2004/NL-4, 26/2004/NL-4, 7/2005/NL-4
sygnatura: 8/101

autor: STRĘK Wiesław
temat: Nanocząsteczki uzyskiwane metodą zol-żel do modyfikacji funkcjonalnych materiałów włókienniczych i włókienniczo-tworzywowych i powłokowych
lata: 2004
umowa: PBZ-KBN-095/TO8/2003
sygnatura: 8/102

autor: STRĘK Wiesław, DRULIS Henryk
temat: Działania koordynacyjne i organizacyjne Centrum Doskonałości Nanomateriały dla ogniw paliwowych (NAFCELLS)
lata: 2004-2005
umowa: DSF/CD/86/2004
sygnatura: 8/140

autor: STRĘK Wiesław
temat: Nowe materiały i sensory dla optoelektroniki, informatyki, energetyki i medycyny
lata: 2006-2007
umowa: D/SN-001/05/2006, D/SN-001/05/2007
sygnatura: 8/118

autor: STRĘK Wiesław
temat: Synteza i zbadanie wlaściwosci optycznych i elektrycznych nanokrystalicznych materiałów BaTiO3 domieszkowanych jonami ziem rzadkich
lata: 2007-2008
umowa: 2110/TO2/2007/32
sygnatura: 8/125

autor: SUSKI Wojciech
temat: Contract of the lump Sum related to the Visegrad Scholarchip
lata: 2006
umowa: No US 087 2005
sygnatura: 8/138

autor: SUSZYŃSKA Maria
temat: Separacja faz i nanowymiarowanie cząstki metali w krzemianowych szkłach alkalicznych potencjalnie użytecznych jako materiały dla zintegrowanej optyki i optoelektroniki
lata: 1998-2000
umowa: 1130/T08/98/15
sygnatura: 8/49

autor: SUSZYŃSKA Maria
temat: Poszukiwanie nowych materiałów dla optoelektroniki i zintegrowanej optyki: preparatyka i charakteryzacja krzemianowych szkieł alkalicznych z nanowtrąceniami srebra, miedzi, niklu
lata: 1998-2000
umowa: 1331/T08/2001/20
sygnatura: 8/78

autor: SZMYRKA-GRZEBYK Anna
temat: Realizacja międzynarodowej Skali Temperatury 1990 poniżej 273.16 K
lata: 1995-1996
umowa: 865/T10/95/08
sygnatura: 8/18

autor: SZMYRKA-GRZEBYK Anna
temat: EUROMET projekt in THERM Ref. No.377 Star Intercomparision of low temperature Fixed Points using Sealed Triple Point Cells
lata: 1997-1999
umowa: WKP SA O/W 10901522 3551 128 00 0
sygnatura: 8/129

autor: SZMYRKA-GRZEBYK Anna
temat: Udoskonalenie europejskiej spójności w pomiarach temperatury poniżej O stopni C przez zastosowanie wzorców w postaci wielkokomentnych stale zamkniętych komórek MULTICELLS
lata: 2000-2003
umowa: 81/E 62/SPUB-M-5 PR-UE/DZ 159/2000
sygnatura: 8/132

autor: SZMYRKA-GRZEBYK Anna
temat: Badania wtórnych punktów stałych temperatury w zakresie niskich temperatur
lata: 2002-2005
umowa: 779/T10/2002/23
sygnatura: 8/84

autor: SZMYRKA-GRZEBYK Anna
temat: Modernizacja i wyposażenie Laboratorium Wzorca Jednostki Temperatury dla zakresu niskich temperatur
lata: 2004-2006
umowa: WKP_1/1.4.2/2004/1/1/2/2005/U
sygnatura: 8/103

autor: SZMYRKA-GRZEBYK Anna
temat: Ustanowienie stopnia równoważnosci państwowego wzorca jednostki miary temperatury dla zakresu 13,8033 K 273,16 w INTiBS PAN z wzorcami innych państw
lata: 2006
umowa: MIRA/293/2006
sygnatura: 8/139

autor: SZNAJD Grażyna
temat: Badanie struktury elektronowej itru i gadolinu oraz korelacji elektron-pozytron
lata: 1994-1996
umowa: PB 260/P3/94/06
sygnatura: 8/8

autor: SZNAJD Grażyna
temat: Rekonstrukcja gęstości z projekcji liniowych i powierzchniowych: teoria i zastosowania
lata: 1999-2002
umowa: 294/P03/16
sygnatura: 8/58

autor: SZNAJD Grażyna
temat: Badania struktury elektronowej związków metali ziem rzadkich
lata: 2003-2006
umowa: 1463/P03/2003/25
sygnatura: 8/92

autor: SZNAJD Józef
temat: Renormalizacja wielostanowych modeli kwantowych spinów na sieciach niskowymiarowych.Stan podstawowy 1D kubicznego ferromagnetyka
lata: 1998-1999
umowa: 1212/P03/98/14
sygnatura: 8/48

autor: SZNAJD Józef
temat: Renormalizacja słabo oddziałujących łańcuchów spinowych
lata: 2001-2002
umowa: 230/P03/2001/21
sygnatura: 8/76

autor: SZWARC Ryszard
temat: Analiza harmoniczna rozwinięć ortogonalnych
lata: 1995-1998
umowa: 106/P03/95/09
sygnatura: 8/19

sg.txt · ostatnio zmienione: 2015/09/14 13:55 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0